تلاوت

آیه 7-11 سوره رحمان استاد شحات

سوره : تحریم

آیه: 8-9

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 13 سوره حجرات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 2 times, 1 visits today)