تلاوت

آیه 185 شهر رمضان سوره بقره استاد شاکرنژاد مقام نهاوند

سوره : بقره

آیه : 185

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : نهاوند

آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست
آیه 71-77 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات
آیه 11 فاطر استاد حامد شاکرنژاد