تلاوت

آیه 13 سوره قصص حامد شاکرنژاد

سوره : قصص

آیه : 13

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
(Visited 21 times, 1 visits today)