تلاوت

آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سور ق حامد شاکرنژاد

سوره : حجرات – ق

آیه : (18) – (1)

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 9 times, 1 visits today)