تلاوت

آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سور ق حامد شاکرنژاد

سوره : حجرات – ق

آیه : (18) – (1)

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

آیه 36 سوره اسرا استاد مصطفی اسماعیل
آیه 59 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیل
سوره 64-65 آل عمران استاد مصطفی اسماعیل