تلاوت

تلاوت سوره حمد و آیه ابتدایی سوره بقره توسط استاد منشاوی

سوره : حمد و بقره

آیه: 7حمد- 1 بقره

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : ترکیب حجاز و رست

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 171 times, 1 visits today)