تلاوت

تلاوت زیبا سوره کوثر استاد حامد شاکرنژاد

سوره : کوثر

آیه : تمام سوره

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران