تلاوت

تلاوت زیبا سوره کوثر استاد حامد شاکرنژاد

سوره : کوثر

آیه : تمام سوره

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 544 times, 1 visits today)