تلاوت

آیه 44 سوره فصلت استاد شحات محمد انور

سوره : فصلت

آیه: 44

استاد : شحات محمد انور

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 167 times, 1 visits today)