تلاوت

آیه 10-12 سوره قمر استاد حامد شاکرنژاد

سوره : قمر

آیه : 10-12

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 18 times, 1 visits today)