تلاوت

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره منشاوی

سوره : حمد و بقره

آیه: (1-7) (1-2)

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : رست

آیه 9-40 سوره مریم استاد سعید مسلم
آیه 71-75 سوره زمر استاد سعید مسلم
آیه 1-5 سوره تحریم محمد عمران