تلاوت

مقطع بیات سوره ابراهیم شعیشع

سوره : ابراهیم

آیه: 31

استاد : شعیشع

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 18 times, 1 visits today)