تلاوت

مقطع بیات سوره ابراهیم شعیشع

سوره : ابراهیم

آیه: 31

استاد : شعیشع

مقام : بیات

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان