تلاوت

تلاوت سوره انعام استاد شعیشع مقام سه گاه

سوره : انعام

آیه: 162-163

استاد : شعیشع

مقام : سه گاه

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 20 times, 1 visits today)