تلاوت

سوره علق استاد شعیشع

سوره : علق

آیه: 1-5

استاد : شعیشع

مقام : مرکب خوانی (بیات * صبا * نهاوند * رست * سه گاه  * ترکیب چهارگاه و رست)

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 73 times, 1 visits today)