تلاوت

آیه 8-11 سوره انسان استاد حصان

سوره : انسان

آیه : 8-11

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (ترکیب بیات * رست * سه گاه * نهاوند)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 80 times, 1 visits today)