تلاوت

آیه 8-11 سوره انسان استاد حصان

سوره : انسان

آیه : 8-11

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (ترکیب بیات * رست * سه گاه * نهاوند)

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران