تلاوت

آیه 73 سوره زمر استاد شحات

سوره : زمر

آیه: 73

استاد : شحات محمد انور

مقام : حجاز

تلاوت زیبای سوره شمس استاد شحات محمد انور
تلاوت زیبای سوره زلزال شحات
آیه 99 سوره یونس استاد شحات