تلاوت

آیه 73 سوره زمر استاد شحات

سوره : زمر

آیه: 73

استاد : شحات محمد انور

مقام : حجاز

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 189 times, 1 visits today)