تلاوت

آیه 108 سوره یونس شحات محمد انور

سوره : یونس

آیه: 108

استاد : شحات محمد انور

مقام : حجاز

آیه 103-104 سوره انعام استاد اللیثی
آیه 36 سوره آل عمران استاد محمد اللیثی
آیه 69-70 سوره زمر استاد محمد عمران