تلاوت

آیه 108 سوره نساء استاد حصان

سوره : نساء

آیه : 108

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات
آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل