تلاوت

مقطعی ازحمدی زامل سوره انبیاء

سوره : انبیاء

آیه : 71-72

استاد : حمدی زامل

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 36 times, 1 visits today)