تلاوت

مقطعی ازحمدی زامل سوره انبیاء

سوره : انبیاء

آیه : 71-72

استاد : حمدی زامل

مقام : حجاز

آیه 259-260 سوره بقره استاد شحات محمد انور
تلاوت سوره قدر استاد شحات
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد