تلاوت

مقطعی از سوره فصلت با صدای سعید زناتی

سوره : فصلت

آیه : 30-33

استاد : حمدی زامل

مقام : رست

مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل
تلاوت آیات ابتدایی سوره حاقه توسط استاد حمدی زامل
فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل