تلاوت

آیه 23-25 سوره احزاب استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : احزاب

آیه: 23-25

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی (ترکیب صبا و بیات)

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان