تلاوت

فرازی با صدای حمدی زامل سوره انبیاء

سوره : انبیاء

آیه : 80

استاد : حمدی زامل

مقام : بیات

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان