تلاوت

فرازی با صدای حمدی زامل سوره انبیاء

سوره : انبیاء

آیه : 80

استاد : حمدی زامل

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 23 times, 1 visits today)