تلاوت

تلاوت مجلسی مدثر ، قیامه استاد طاروطی

سوره : قیامه

آیه: 22-40

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : صبا

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان