تلاوت

مقطعی زیبا از حمدی زامل

سوره : ص

آیه : 30-32

استاد : حمدی زامل

مقام : صبا

مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل
تلاوت آیات ابتدایی سوره حاقه توسط استاد حمدی زامل
فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل