تلاوت

آیه 18 سوره فاطر استاد شحات

سوره: فاطر

آیه: 18

استاد : شحات

مقام : حجاز

آیه 259-260 سوره بقره استاد شحات محمد انور
تلاوت سوره قدر استاد شحات
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد