تلاوت

مقطع عبدالفتاح طاروطی به تقلید از شیخ محمد رفعت

سوره : اسراء

آیه: 19

استاد : عبدالفتاح طاروتی

مقام : بیات

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات
آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل