تلاوت

مقطع عبدالفتاح طاروطی به تقلید از شیخ محمد رفعت

سوره : اسراء

آیه: 19

استاد : عبدالفتاح طاروتی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 44 times, 1 visits today)