تلاوت

فرازی زیبا از استاد سعید زناتی سوره انبیا

سوره : انبیاء

آیه : 104

استاد : سعید زناتی

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 79 times, 1 visits today)