تلاوت

فرازی زیبا از استاد سعید زناتی سوره انبیا

سوره : انبیاء

آیه : 104

استاد : سعید زناتی

مقام : حجاز

آیه 48 سوره احزاب استاد شعبان صیاد
آیه 32 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد
آیه 13 سوره انبیا استاد شعبان صیاد