تلاوت

آیه 78 سوره نسا استاد محمد رفعت

سوره : نساء

آیه: 78

استاد : محمد رفعت

مقام : مرکب خوانی(بیات * صبا * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 31 times, 1 visits today)