تلاوت

مقطعی زیبا سوره مریم از حمدی زامل

سوره : مریم

آیه : 94-95

استاد : حمدی زامل

مقام :    بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 23 times, 1 visits today)