تلاوت

تلاوت بخشی از سوره آل عمران با صدای استاد شحات

سوره : آل عمران

آیه: 186-190

استاد : شحات

مقام : رست

آیه 28-31 سوره یوسف شحات محمد انور
آیه 23-33 سوره رحمان استاد شحات
آیه 5-8 سوره تحریم استاد شحات انور