تلاوت

آیه 14-17 سوره عنکبوت محمد عمران

سوره : عنکبوت

آیه: 14-17

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خونی(حجاز * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 38 times, 1 visits today)