تلاوت

آیه 27-30 سوره فجر استاد شحات محمد انور

سوره: فجر

آیه: 27-30

استاد : شحات

مقام : بیات

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات
آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل