تلاوت

مقطع حزین عبدالناصر حرک

سوره : آل عمران

آیه : 37

استاد : عبدالناصر حرک

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور