تلاوت

آیه 69-72 سوره یوسف استاد محمد عبدالعزیز حصان

سوره : یوسف

آیه : 69-72

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 86 times, 1 visits today)