تلاوت

آیه 4-5 سوره حدید محمد صدیق منشاوی

سوره : حدید

آیه: 4-5

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 69 times, 1 visits today)