تلاوت

مقطعی از طه الفشنی سوره لقمان

سوره : لقمان

آیه: 25

استاد : طه الفشنی

مقام : مرکب‌ خوانی(نهاوند*رست)

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد