تلاوت

آیه 45 سوره ق و آیات ابتدایی سوره رحمان منشاوی

سوره : ق – رحمان

آیه: (45) – ( 1-4)

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی( بیات * رست)

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 65 times, 1 visits today)