تلاوت

آیه 45 سوره ق و آیات ابتدایی سوره رحمان منشاوی

سوره : ق – رحمان

آیه: (45) – ( 1-4)

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : مرکب خوانی( بیات * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 36 times, 1 visits today)