تلاوت

آیه 38-40 سوره نبأ محمد صدیق منشاوی

سوره : نبأ

آیه: 38-40

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : رست

آیه 28-31 سوره یوسف شحات محمد انور
آیه 23-33 سوره رحمان استاد شحات
آیه 5-8 سوره تحریم استاد شحات انور