تلاوت

مقطع تلاوت جدید سوره ابراهیم استاد محمود شحات

سوره : ابراهیم

آیه : 33-34

استاد : محمود شحات

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور