تلاوت

آیه2-9 سوره اسراء حامد شاکرنژاد

سوره : اسراء

آیه : 2-9

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور