تلاوت

آیه 32 سوره احزاب استاد محمد صدیق منشاوی

سوره : احزاب

آیه: 23-24

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : بیات

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 106 times, 1 visits today)