تلاوت

مقطعی از سوره آل عمران با صدای شحات

سوره : آل عمران

آیه: 33-35

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

آیه 8-9 سوره تحریم استاد شحات انور
آیه 1-5 سوره زلزال استاد شحات
آیه 5-8 سوره تحریم استاد شحات انور