تلاوت

آیه 193 سوره آل عمران شیخ حامد شاکرنژاد

سوره : آل عمران

آیه : 193-194

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب‌خوانی(ترکیب بیات * رست و نهاوند)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 42 times, 1 visits today)