تلاوت

آیه 193 سوره آل عمران شیخ حامد شاکرنژاد

سوره : آل عمران

آیه : 193-194

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب‌خوانی(ترکیب بیات * رست و نهاوند)

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان