تلاوت

فرازی زیبا از سوره اسرا با صدای سعید زناتی

سوره : اسراء

آیه:14_15

استاد : سعید زناتی

مقام : رست

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد