تلاوت

آیه 31-32 سوره شعراء محمد صدیق منشاوی

سوره : روم

آیه : 31-32

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : چهارگاه

تلاوت سوره تین و علق استاد شحات محمد انور
تلاوت سوره اخلاص توسط استاد مصطفی اسماعیل
آیه 73-74 سوره زمر استاد محمد عمران