تلاوت

آیه 17-18 سوره غاشیه استاد شحات محمد انور

سوره : غاشیه

آیه: 17-18

استاد : شحات محمد انور

مقام : حجاز

آیه 69-70 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 72 سوره طه استاد شعبان صیاد
آیه 38 سوره آل عمران استاد شعبان صیاد