تلاوت

آیه 87-89 سوره شعراء استاد منشاوی

سوره : شعراء

آیه: 87-89

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : چهارگاه

تلاوت سوره تین و علق استاد شحات محمد انور
تلاوت سوره اخلاص توسط استاد مصطفی اسماعیل
آیه 73-74 سوره زمر استاد محمد عمران