تلاوت

آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع

سوره : قصص

آیه: 13

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : بیات

آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
(Visited 215 times, 1 visits today)