تلاوت

آیه 35 سوره ابراهیم استاد شعیشع

سوره : ابراهیم

آیه: 35

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 25 times, 1 visits today)