تلاوت

آیه 87-95 سوره انبیاء استاد شحات

سوره : انبیاء

آیه: 87-95

استاد : شحات

مقام : رست

آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست
آیه 48-49 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان