تلاوت

آیه 108-112 سوره انبیاء استاد شحات

سوره : انبیاء

آیه: 108-112

استاد : شحات

مقام : مرکب خوانی (صبا * عجم * بیات)

آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور
آیه 13-14 سوره فاطر استاد شحات محمد انور
آیه 11-12 سوره فاطر استاد شحات