تلاوت

مقام رست استاد شعیشع

سوره : آل عمران

آیه: 38_43

استاد : شعیشع

مقام : رست

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 58 times, 1 visits today)