تلاوت

مقام رست استاد شعیشع

سوره : آل عمران

آیه: 38_43

استاد : شعیشع

مقام : رست

آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست
آیه 48-49 سوره غافر محمد صدیق منشاوی
آیه 15-33 سوره نازعات استاد حصان